GÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉS

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 21/A. § szerinti nyilatkozattal

amely létrejött egyfelől

STOMABAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [Cg. 01-09-286897] - székhelye: H-1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 277. szám, adószáma: 25746338-2-43, képviseletében: Márics Zsolt ügyvezető (önálló aláírási joggal - mint (üzembentartó) bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) másfelől, mint bérlő:

Név (cégnév): .......................................................................................................... Lakóhely:.................................................................................................................................................... (székhely): .................................................................................................................................................

Adóazonosító jel (adószám): ..................................................................................................................... a gépjárművet ténylegesen használó (használatba vevő) személy: .............................................

Név (cég képviselő neve, tisztsége):.................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................................       Anyja neve: ...............................................................................................................................................   Személyi igazolvány száma: ..................................................................................................................... Jogosítvány száma: ....................................................................................................................................

Telefonszám: .............................................................................................................................................              (a továbbiakban: bérlő, illetve a bérbeadó és a bérlő a továbbiakban együttesen: felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbiakban megállapított feltételek szerint:

1./ Jelen bérleti szerződés alapján a bérbeadó az alábbi határozott időszakra a bérlő birtokába és használatába adja az alábbi gépjárművet, amely ellenértékeként a bérlő a bérbeadónak jelen szerződésben meghatározott bérleti díjat fizet. A felek rögzítik, hogy a bérleti szerződés tárgya a következő gépjármű:

Forgalmi rendszám: ..................................................................................................................................           Fajta és típus: ............................................................................................................................................ .            A bérlet kezdete (év, hónap, nap, óra és perc): .........................................................................................

A bérlet vége (év, hónap, nap, óra és perc): ....................................................................................

A felek rögzítik, hogy jelen bérleti szerződésben rögzített időponttól a gépjárművet a bérlő ténylegesen a birtokába veszi, amely időponttól viseli annak költségeit és minden további feltétel nélkül helyt áll a gépjármű használatával (gépjárművezetéssel) kapcsolatos díjak, pótdíjak, bírságok, és büntetések haladéktalan megfizetése, megtérítése és viselése tekintetében. Amennyiben az időpont rögzítése bármely okból elmarad a birtokba vétel a jelen bérleti szerződés keltének napján 6:00 perckor megtörtént. E rendelkezéseket a bérlő jelen bérleti szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul elismeri és igazolja. A felek jelen pontban rögzített szabályokat egyedileg is megtárgyalták, amelyet a használatba vevő külön aláírásával igazol:

Használatba vevő külön aláírása: ..................................................................................

Használatba vevő olvasható neve: .............................................................

2./ A bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű tulajdonával és használatával szabadon rendelkezik, és szavatol azért, hogy a jelen szerződés egész tartama alatt harmadik személynek nincs a tehergépjárművekre olyan joga, amely a bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza.

A bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű közúti forgalomra alkalmas. A bérlő a jelen bérleti szerződés aláírásával igazolja, hogy a gépjárművet sérülésmentesen, kifogástalan műszaki állapotban átvette.

3./ A bérlő kötelezettséget vállal a bérleti díj megfizetésére:

A bérleti díj összege és a fizetés ütemezése: ........................................................................................ ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

A felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó a számla és előlegszámla kibocsátására is jogosult.

4./ A bérlő a gépjárművet kizárólag rendeltetésüknek megfelelő célra használhatja, azt nem hasznosíthatja (pl. taxi vagy áruszállítás). Ez csak a bérbeadó kifejezett és előzetes engedélyével lehetséges. A gépjárművet kizárólag a tényleges használó vezetheti. A bérlő a gépjárművet albérletbe nem adhatja. A gépjárművet - a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül - külföldre vinni nem lehet. A bérbeadó jelen feltételek fennállását - a bérlő szükségtelen háborítása nélkül - ellenőrizheti.

5./ A bérlő kizárólag a bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével végezhet átalakítási vagy javítási munkálatokat a gépjárművön. A felek rögzítik, hogy a bérlő a karbantartási és állagfenntartási munkákat a bérbeadó előzetes értesítése mellett, a bérlő által engedélyezett szerviz szolgáltatónál végeztetheti el. A bérlő köteles a gépjárművet tisztán tartani. A bérbeadó jelen feltételek fennállását - a bérlő szükségtelen háborítása nélkül - ellenőrizheti.

6./ A felek rögzítik, hogy a gépjármű használatával járó költségeket a bérlő viseli (ide értve az útdíj és parkolási költségeket is).

7./ A felek rögzítik, hogy jelen bérleti szerződés a határozott idő lejártát megelőzően kizárólag a jogszabályban meghatározott indok esetén, írásban közölt, indoklással ellátott rendkívüli felmondással szűntethető meg. A szerződés megszűnése esetén a felek 8 (nyolc) napon belül kötelesek egymással teljes körűen elszámolni és a bérlő köteles a bérbeadó részére a gépkocsit visszabocsátani.

8./ A felek kijelentik, hogy értesítési címeik a fejlécben közölt címek, kapcsolattartók:             bérbeadó részéről (név, telefonszám, e-mail): ..................................................................................... ...............................................................................................................................................................                bérlő részéről (név, telefonszám, e-mail): ............................................................................................

...............................................................................................................................................................

A felek rögzítik, hogy joghatályos nyilatkozataikat postán kell egymás felé közölniük. A szabályosan történt közlés kézbesítettnek és joghatályosnak tekintendő akkor is, ha azt az átvevő nem vette át vagy nem vehette át. A felek értesítési címeik megváltozását 3 (három) munkanapon belül kötelesek a másik félnek tértivevényes ajánlott levélben bejelenteni, ennek elmaradása esetén a korábbi értesítési címre küldött értesítéseket - annak sikertelen kézbesítése esetén is - kézbesítettnek tekintik. A felek az e-mail küldeményeket szabályos írásbeli küldeményként fogadják el.

9./ A felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitájukat elsősorban békés úton rendezik, amennyiben pedig ez nem lehetséges kikötik a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság illetékességét. A felek rögzítik, hogy jelen szerződésre a magyar jog irányadó, az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv XXXVII. fejezetének szabályait kell alkalmazni.

10./ A felek, illetve jogi személy felek esetén képviselőik kijelentik, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkező magyar állampolgárok. A felek Magyarországon bejegyzett szervezetek, amelyek nem állnak felszámolás, végelszámolás, csődeljárás, büntetőjogi intézkedés alatt. A felek, illetve a felek képviselői kijelentik, hogy szerződéskötésüknek sem jogi sem ténybeli akadálya nincs.

Jelen bérleti szerződés 3 (három) oldalból és 10 (tíz) pontból áll. A felek jelen bérleti szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2019. _____________ hó _________ napján

.....................................................................                                       ......................................................................

                   BÉRLŐ                                                                                STOMABAU Kft.        

bérbeadó képviseletében: Márics Zsolt ügyvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:

olvasható név:

............................................................................

.............................................................................

1. számú tanú

2. számú tanú

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím: 

I